USDJPY – Primary Analysis – Nov-20 1853 PM (4 hour)