USDJPY – Primary Analysis – Feb-15 1539 PM (1 day)