USDCHF – Primary Analysis – Nov-20 1845 PM (1 day)