AUDJPY – Primary Analysis – Nov-20 1843 PM (1 day)